Algemene voorwaarden

Artikel 1 Partijen
1. Bied Boek B.V.: Bied Boek B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88106519, gevestigd te Amsterdam aan de Schimmelstraat 36H (1053 TH), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Bied Boek B.V.:
Website: www.biedboek.com
Email: hello@biedboek.com
Telefoonnummer: 085 – 077 8081
Btw-identificatienummer: NL864505152B013.
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van de door Bied Boek B.V. aangeboden diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Bied Boek B.V. verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Bied Boek B.V. en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, of de rechtsopvolgers van partijen, met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen, of diens rechtsopvolgers, gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten. 
4. Derden die door Bied Boek B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3 Aanbod, account en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk door Bied Boek B.V. is aangegeven. 
2. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Bied Boek B.V. van getallen, omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren diensten in de getoonde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, video’s, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Bied Boek B.V.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Bied Boek B.V.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Bied Boek B.V. een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd, een order via de website door Bied Boek B.V. wordt bevestigd ofwel nadat Bied Boek B.V., of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
7. Bied Boek B.V. is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen De Klant en derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Bied Boek B.V. speelt hierbij geen enkele rol.
8. Indien een opdracht door meerdere Klanten is gegeven, verbinden alle Klanten zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien Bied Boek B.V. de opdracht met meerdere personen aanneemt, is iedere persoon verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
9. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het afnemen van andere diensten. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van De Klant, via het account van De Klant wordt gebezigd. De Klant is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van De Klant zo spoedig mogelijk aan Bied Boek B.V. te melden.

Artikel 4 Uitvoering/Levering
1. Bied Boek B.V. behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Bied Boek B.V. zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Bied Boek B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van De Klant zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Bied Boek B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Bied Boek B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Bied Boek B.V. heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat. 
2. Bied Boek B.V. zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Bied Boek B.V. altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 
3. Het staat Bied Boek B.V. vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. Bied Boek B.V. is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen/fasen na te komen.
5. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Wanneer door De Klant tussentijds wijzigingen in de uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden, brengt Bied Boek B.V. de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van De Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Bied Boek B.V. dit als een aanvullende opdracht aan De Klant in rekening. Bied Boek B.V. mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij De Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bied Boek B.V. zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
6. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Bied Boek B.V. en/of derden.
7. Het is De Klant zonder schriftelijke toestemming van Bied Boek B.V. niet toegestaan de door Bied Boek B.V. geleverde diensten door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. De Klant vrijwaart, ook in het geval van toestemming, Bied Boek B.V. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten door Bied Boek B.V. aan De Klant geleverd en welke De Klant aan een derde heeft door geleverd. De Klant zal de software niet (proberen te) hacken en/of websites opzetten welke zich voordoen als onderdeel van Bied Boek B.V. De Klant is niet gerechtigd (delen van) de software te reproduceren, kopiëren, dupliceren of doorverkopen zonder toestemming van Bied Boek B.V.
8. Bied Boek B.V. behoudt zich het recht voor alle diensten, zoals servers of software, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Bied Boek B.V. Bied Boek B.V. zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Bied Boek B.V. zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens De Klant gehouden zijn.
9. Bied Boek B.V. spant zich ervoor in de diensten in de best mogelijke kwaliteit te publiceren en gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. Bied Boek B.V. staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. Bied Boek B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. Bied Boek B.V. verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten. 
10. Op een moment na oplevering kan blijken dat de diensten, niet meer worden weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. De Klant stemt hier uitdrukkelijk mee in en doet afstand van het recht op een eventuele (schade)vergoeding.  
11. Tenzij anders overeengekomen, is Bied Boek B.V. gerechtigd om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, programmatuur of databestanden. Deze voorzieningen kunnen voor De Klant een beperking in de inhoud of duur van het gebruik met zich meebrengen. De Klant zal deze voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.
12. Bied Boek B.V. zal bij doorlopende diensten geregeld updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de diensten. Hiertoe behoeft Bied Boek B.V. geen toestemming van De Klant. Updates kunnen wijzigingen in de functionaliteiten met zich meebrengen. De bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn ook op de nieuwe versie van toepassing.
13. Tenzij anders overeengekomen, is Bied Boek B.V. nimmer gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups ten behoeve van De Klant. Alle eventueel gemaakte back-ups zullen in elk geval na beëindiging van de overeenkomst worden vernietigd, tenzij er een wettelijke plicht geldt die anders bepaald. 
14. Tenzij anders overeengekomen is De Klant zelf verantwoordelijk voor het voeren van een adequate beveiliging.15. Tenzij anders overeengekomen is De Klant zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals het controleren van instellingen, van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen is De Klant tevens zelf verantwoordelijk voor de configuratie en de continuïteit van de voor de dienstverlening van Bied Boek B.V. benodigde hardware.

Artikel 5 Prijzen, betaling en opschorting.
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bied Boek B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de levering te hebben voldaan. 
4. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Bied Boek B.V. is direct na het tot stand komen van de overeenkomst gerechtigd te factureren.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Bied Boek B.V. terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bied Boek B.V. is het De Klant niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
7. Bied Boek B.V. heeft het recht haar werkzaamheden te staken of geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang De Klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Bied Boek B.V. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 
8. In het geval van duurovereenkomsten is Bied Boek B.V. gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer. In elk geval is Bied Boek B.V. gerechtigd om zonder instemming van De Klant eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Bied Boek B.V. een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij De Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt De Klant geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

Artikel 6 Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. De Klant kan de overeenkomst derhalve niet tussentijds opzeggen, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
2. Duurovereenkomsten die zijn overeengekomen eindigen door verloop van tijd en kunnen door De Klant niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 3 maanden. 
3. Bied Boek B.V. heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bied Boek B.V. ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;b) aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd. 
4. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Bied Boek B.V. verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Daarnaast is Bied Boek B.V. gerechtigd om het positieve contractsbelang te vorderen, indien de overeenkomst was doorgelopen tot de eerst mogelijke reguliere opzegmogelijkheid. 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
1. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, terstond, doch binnen 24 uur, te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Bied Boek B.V. hieromtrent te informeren.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Bied Boek B.V. het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst ten aanzien van dat gebrek (gedeeltelijk) te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige vergoeding van schade door Bied Boek B.V.
3. Bied Boek B.V. is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen ofDe Klant Bied Boek B.V. omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op enige remedie/garantie. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij De Klant.
5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien De Klant onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten. De bewijslast dat een fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant. De Klant is verplicht om de diensten met gepaste zorg te behandelen en zij dient haar medewerkers deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van de instructies van Bied Boek B.V. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan Bied Boek B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.
7. Mocht Bied Boek B.V. onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Bied Boek B.V. gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, maar te allen tijde (ook als er geen verzekering is waarop een aanspraak kan worden gemaakt) tot het bedrag van het honorarium dat Bied Boek B.V. voor de werkzaamheden - waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%.
8. Aansprakelijkheid van Bied Boek B.V. omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, gederfde winst.
9. De Klant vrijwaart Bied Boek B.V. voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Bied Boek B.V. heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, op basis van de door De Klant te laat verstrekte en/of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.
10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Bied Boek B.V. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.
11. Bied Boek B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie. 
12. Bied Boek B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de software of informatie van De Klant verschaffen, zoals hacks of internet fraude, en bijvoorbeeld hierin veranderingen aanbrengen.
13. De diensten van Bied Boek B.V. betreft een hulpmiddel en De Klant dient de diensten van Bied Boek B.V. te allen tijde zelf te controleren. Aan de diensten van Bied Boek B.V. kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 8 Privacy en intellectueel eigendom
1. De Klant is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Bied Boek B.V. onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Klant en derden verwerkt. De Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door De Klant of derden worden ingevoerd of verwerkt in de software of anderszins door Bied Boek B.V. gehost of verwerkt worden. Bij De Klant ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Klant staat er jegens Bied Boek B.V. voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart Bied Boek B.V. van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
2. De Klant kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Klant. Bied Boek B.V. zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door De Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Bied Boek B.V. begrepen en komen volledig voor rekening van De Klant.
3. Bied Boek B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, ontwikkelde software en andere IE-rechten voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Bied Boek B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. De Klant verkrijgt in beginsel (slechts) een niet-exclusief, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten behoeve van het gebruik van geleverde diensten. De Klant is niet gerechtigd om de software door te verkopen/overdragen of te bewerken. Bied Boek B.V. is onbeperkt gerechtigd om (gedeelte van) de producties te hergebruiken. 
5. De Klant wordt geen eigenaar van de geleverde dienst, zoals software(applicaties), tenzij anders overeengekomen of licenties worden afgekocht of als De Klant een kopie van de gewenste programmeertaal voor de softwareapplicatie betaald wilt afnemen.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waaropBied Boek B.V. geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, oorlog, bedrijfsstoornissen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen of uitvallen in levering van energie, storingen van internet of andere (tele)communicatiefaciliteiten, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Bied Boek B.V. opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan twee maanden onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Bied Boek B.V. onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Bied Boek B.V. bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Bied Boek B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 10. Wijzigingen van de algemene voorwaarden 
In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Bied Boek B.V. zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

Artikel 11 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Bied Boek B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Bied Boek B.V. 
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin de Bied Boek B.V. haar (hoofd) vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd rechter. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Bied Boek B.V. haar (hoofd)vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd.